Vedtægter

§ 1 Klubbens navn og hjemstedKlubbens navn er Holbæk Arkæologiklub. Den er hjemmehørende i Holbæk Kommune og er stiftet den 28. november 1957.
§ 2 Klubbens formål
Klubbens formål er ved foredrag, studiekredse, udgravninger, museumsbesøg, udflugter m.m. at skabe større interesse for samt øge kendskabet til Danmarks oldtid.
§ 3 Indmeldelse og udmeldelse
Nye medlemmer kan søge optagelse i klubben ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til kassereren. Kontingentrestancer kan medføre slettelse af medlemslisten.Et medlemskab dækker hele husstanden. Hver husstand har én stemme ved afstemninger
§ 4 Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning ved formanden.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i løbet af november måned hvert år. Forslag til generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden, så det er denne i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

§ 6 Regnskabsår
Klubbens regnskabsår er fra den 1. november til den 31. oktober.
§ 7 Bestyrelse og revisionPå generalforsamlingen vælges formand, og 3 – 4 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.På ulige år er formand samt 1 bestyrelsesmedlem på valg.På lige år er 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg.Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, bortset fra formand med kasserer, sekretær og næstformand.

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant. På ulige år vælges en revisor.

Alle valg gælder for to år. Suppleanter dog kun for ét år.

§ 8 VedtægtsændringerVedtægterne kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af samtlige afgivne stemmer går ind for disse ændringer.
§ 9 Opløsning af klubbenKlubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer beslutter dette på en ordinær generalforsamling, og dette bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal.Ved opløsning af klubben anvendes eventuel kapital til formål efter generalforsamlingens beslutning.

Oprindeligt vedtaget den 28. november 1957.

Revideret på generalforsamlingen den 7. november 2000, den 17. november 2008, samt på generalforsamlingen den 15. november 2012.